ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม.เคมีวิเคราะห์  
สถาบัน ม.สงขลานครินทร์
โทรศัพท์ภายใน 1226
อีเมล panida_r@hotmail.co.th
ความเชี่ยวชาญ เคมีวิเคราะห์