ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง)
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ภายใน 1236
อีเมล preedamon@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของแพลงก์ตอนพืช 
  ลาศึกษาต่อ