ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ภายใน 1270
อีเมล namkang_fa@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ เภสัชวิทยา