ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม.เทคโนโลยีอาหาร
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ภายใน 1260
อีเมล p.eakpet ch@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ สมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนในส่วน
ประกอบของอาหาร
การใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้จาก
การแปรรูปอาหาร