ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ภายใน 1276
อีเมล patarawan_k@yahoo.com
ความเชี่ยวชาญ เซรามิกส์โครงสร้าง,นาโนพาวเดอร์กลุ่ม
แม่เหล็ก