ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม. สาธารณสุขศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ภายใน 077-355633
อีเมล ps_fon@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด