ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ภายใน 1256
อีเมล montapetwan@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ ระบบฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมสำหรับเว็บ
  ลาศึกษาต่อ