ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษา บธ.บ. บัญชี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ภายใน 1200
อีเมล Malinee_puch@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ