ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา คอม. วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทรศัพท์ภายใน 1240
อีเมล mintra.nan19@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ  –