ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษา วท.บ. เคมี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
โทรศัพท์ภายใน 1226
อีเมล r_mangkornrit@yahoo.com
ความเชี่ยวชาญ