ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อม
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ภายใน 1263
อีเมล naamtarn_001@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ การบำบัดน้ำเสียและการจัดการสิ่งแวดล้อม
  ลาศึกษาต่อ