ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม. ชีววิทยา
สถาบัน มหาวิทยาทักษิณ
โทรศัพท์ภายใน 1230
อีเมล weena026@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ ชีววิทยา (สัตว์น้ำ)