ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อม
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ภายใน
อีเมล sunsaneewon@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ การจัดการสิ่งแวดล้อม