ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ 
สถาบัน ม.สงขลานครินทร์
โทรศัพท์ภายใน 1230
อีเมล sirioiltawee@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ  –