ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา วก.ม. บริหารทรัพยากรมนุษย์
สถาบัน มหาวิทยาลัยวลักษณ์
โทรศัพท์ภายใน 1295
อีเมล sup-2525476@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
การจัดการงบประมาณ
ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft
ทักษะการพิมพ์เอกสาร