ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม. สถิติ
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ภายใน 1223
อีเมล melinda.sao@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ สถิติ