ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน ม.เกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ภายใน 1246
อีเมล Surangkanang.ca@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ
  ลาศึกษาต่อ