ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ภายใน 1295
อีเมล opobla5@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ คอมพิวเตอร์ กราฟฟิกดีไซน์