ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษา วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ภายใน 1230
อีเมล faraway_g@h0tmail.com
ความเชี่ยวชาญ