ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบัน มหาวิทยาอัสสัมชัญ
โทรศัพท์ภายใน 1256
อีเมล aprayoonwong@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล
  ลาศึกษาต่อ