ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม.สถิติประยุกต์
สถาบัน มหาวิทยาลัยนเศวร
โทรศัพท์ภายใน 1223
อีเมล orawan_ban@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ