ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม. คณิตศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทรศัพท์ภายใน 1223
อีเมล unchulee.na@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ คณิตศาสตร์