ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา บธ.บ. การจัดการทั่วไป
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
โทรศัพท์ภายใน 5500
อีเมล sspayphone5723@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ