ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา สธ.ม.การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
สถาบัน ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
โทรศัพท์ภายใน 1263
อีเมล au_2001@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
  ลาศึกษาต่อ