ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา กศ.ม. คณิตศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
โทรศัพท์ภายใน 1223
อีเมล kadkanok_002@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ คณิตศาสตร์
  ลาศึกษาต่อ