ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม. สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
สถาบัน มหาวิทยามหิดล
โทรศัพท์ภายใน 1270
อีเมล joythanapat@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ การจัดการมูลฝอย การตรวจสอบสุขภาพเพื่อ
การประเมินความเสี่ยงในสถานประกอบการ
  ลาศึกษาต่อ