ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม. สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ภายใน 1263
อีเมล natenapa.env@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, การบำบัดทางชีวภาพ