ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษา วท.บ. ฟิสิกส์
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
โทรศัพท์ภายใน 1253
อีเมล ta_phy@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ