ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม.ฟิสิกส์  
สถาบัน ม.สงขลานครินทร์
โทรศัพท์ภายใน 1253
อีเมล angkunrat@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
  ลาศึกษาต่อ