ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
วุฒิการศึกษา วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถาบัน
โทรศัพท์ภายใน 1250
อีเมล suda_jet33@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ