ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธษนี
โทรศัพท์ภายใน 1295
อีเมล emm.2524@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ