ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม.เทคโนโลยีอาหาร 
สถาบัน ม.สงขลานครินทร์
โทรศัพท์ภายใน 1260
อีเมล krittabhat@yahoo.com
ความเชี่ยวชาญ