ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม.ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สถาบัน ม.พระจอมเกล้าธนบุรี
โทรศัพท์ภายใน 1246
อีเมล krit_kmutt@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ ระบบเครือข่าย ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  ลาศึกษาต่อ