ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษา วท.บ.เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ภายใน 1236
อีเมล kitisuk benz@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ