ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม. การจัดการระบบสุขภาพ
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
โทรศัพท์ภายใน 1270
อีเมล kanit_new@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ การพัฒนาสุขภาพชุมชน