ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
สถาบัน ม.สงขลานครินทร์
โทรศัพท์ภายใน 1240
อีเมล S.komkrit.2528@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ  –