ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม. ชีวโมเลกุลและชีววิทยาสารสนเทศ
สถาบัน มหาวิทยาสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ภายใน 1230
อีเมล gilotech@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ ชีววิทยาโมเลกุล
  ลาศึกษาต่อ