ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทรศัพท์ภายใน 1276
อีเมล bchankrit@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ มัลติมีเดีย
กราฟฟิกดีไซน์
เกมดีไซน์