ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา คม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สถาบัน สภาบันเทคโนโลยีพระจอมเหล้าพระนครเหนือ
โทรศัพท์ภายใน 1246
อีเมล narongsak.chay@ku.th
ความเชี่ยวชาญ เหมืองข้อมูล คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
การจัดเก็บและการสืบค้น
  ลาศึกษาต่อ