ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ภายใน 1236
อีเมล mekdacng.n@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ , พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ