ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษา วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ภายใน 1226
อีเมล s.nattapan@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ