ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม. ชีววิทยา
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษฺณ
โทรศัพท์ภายใน 1230
อีเมล dorkrak@sru.ac.th
doch@live.com
ความเชี่ยวชาญ การกำจัดไนโตรเจนทางชีวภาพ
  ลาศึกษาต่อ