ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม.การสอนคณิตศาสตร์ 
สถาบัน ม.เชียงใหม่
โทรศัพท์ภายใน 1223
อีเมล  
ความเชี่ยวชาญ กึ่งกรุ๊ป