ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม. เวิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ภายใน 1276
อีเมล Thanom.how@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ ฐานข้อมูล เครือข่าย เขียนโปรแกรม