ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โทรศัพท์ภายใน 1246
อีเมล songsak19702513@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ