ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม.
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
โทรศัพท์ภายใน 1223
อีเมล kthanon@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 
  ลาศึกษาต่อ