ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบัน ม.สงขลานครินทร์
โทรศัพท์ภายใน 1246
อีเมล r_thanawit@sru.ac.th
ความเชี่ยวชาญ การเขียนโปรแกรม ระบบฐานข้อมูล
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ