ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ภายใน 1236
อีเมล vajasut@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ , โปรไบโอติก
  ลาศึกษาต่อ