ตำแหน่ง พนักงานผลิตทดลอง
วุฒิการศึกษา คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
สถาบัน สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ภายใน 1200
อีเมล
ความเชี่ยวชาญ