ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. รัฐประสานศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ภายใน 1200
อีเมล nikonsrubbjj999@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ